Pozrite sa na záznam z 25. výročia First Eagle Amundi International

15. november 2021

Amundi, CZ

V utorok druhého novembra sa zišli distribuční partneri v holešovickom Vnútroblocku na príležitosť oslavy 25 rokov existencie jedného z najstarších a najstabilnejších fondov z dielní Amundi – First Eagle Amundi International Fund (FEAIF). Akcia prebehla v dvoch časoch – dopoludnia a popoludní a v ďalších dňoch sa uskutočnila aj v Olomouci a Bratislave.

Predstavenia fondu a prezentácie sa ujal Jan Vormoor, Senior Investement Specialist. Janu sekundoval menovec, Jan Chlumský, vedúci marketingu Amundi CR Asset Management. Investíciu do fondu FIRST EAGLE INTERNATIONAL by podľa Jana Vormoora bolo možné popísať slovami: „INVESTÍCIA NAVRHNUTÁ PRE LEPŠÍ SPÁNOK“ a ako Jan dodáva, „nielen Váš, ale aj náš".

Celú prezentáciu nájdete tu , nižšie si môžete prečítať zhrnutie toho najzaujímavejšieho z videa.

Úvod

 • Fond FIRST EAGLE INTERNATIONAL dosiahol v uplynulých 25 rokoch priemernú ročnú výkonnosť 8,82 % a prekonal tak výkonnosť celého trhu, aj hodnotových a rastových indexov.
 • Tohto výsledku fond dosiahol s o TRETINU nižšou volatilitou v porovnaniu s trhovými indexmi.
 • V kategórii Morningstar, kde je fond zaradený, nájdeme cca 300 fondov, ale iba 10 z nich má históriu dlhšiu ako 25 rokov.

Portfólio

 • Stratégia fondu sa za celú históriu nezmenila, základ portfólia tvoria akcie firiem, ktoré majú silnú konkurenčnú výhodu a sú ponúkané za atraktívnu cenu, s minimálnou zľavou 30 % oproti nami spočítanej hodnote. Druhým pilierom sú investície do akcií spojených so zlatom, ktoré považujeme za zabezpečenie proti nepredvídateľným udalostiam. Treťou zložkou je potom hotovosť, ktorej podiel v portfóliu je výsledkom toho, či je na trhu pre nás dostatok atraktívnych príležitostí alebo nie. Inými slovami podiel hotovosti klesá, keď sú akcie priaznivo ocenené a naopak.
 • Portfólio fondu je silne diverzifikované, nájdete v ňom výrobca cukroviniek, parfumov, alarmov, potravinové konglomeráty, technologické spoločnosti, ťažiarov zlata alebo finančné inštitúcie. Spoločnou charakteristikou je ich výnimočné postavenie na trhu, vysoká vernosť zákazníkov a nízka citlivosť klientov na prípadné zmeny cien.
 • Obrátkovosť portfólia je 10%, čo znamená, že priemerne držíme akcie v portfóliu 10 rokov. Niektoré akcie v portfóliu sú ale aj oveľa dlhšiu dobu. Napríklad akcie japonskej spoločnosti Shimano držíme 25 rokov.

Zdroj: First Eagle Investment Management. Údaje sú ku koncu septembra 2021.

 

Konkrétny príklad investičného prístupu

 • Investičný prístup fondu ide samozrejme s dobou a zloženie portfólia sa mení. Charakter firiem sa ale nemení, firmy v portfóliu sa vyznačovali vždy silnou konkurenčnou výhodou. A to platí dnes a bude platiť aj za desať rokov.

Jeden príklad z turistického odvetvia. Pred 20 rokmi sme investovali do akcií prevádzkovateľov letísk a dávali im prednosť v portfóliu pred akciami aeroliniek. Prečo? Pretože letisko je vzácne aktívum, ktoré sa nedá replikovať. Pokiaľ sa ľudia rozhodnú priletieť do Košíc, tak nemajú moc na výber pristáť inde, ale pre svoju cestu si môžu vybrať z niekoľkých aeroliniek. Vďaka tomu sú marže u prevádzkovateľov letísk vyššie a ich finančná stabilita silnejšia. Dnes už v portfóliu akcie prevádzkovateľov letísk nenájdeme, ale máme tam akcie firmy BOOKING.COM, ktorá dnes ovláda významnú časť biznisu s ubytovaním.

 

Aktuálna stratégia

 • V posledných desiatich rokoch akciové trhy takmer nepretržite rástli. Pre úspech v investovaní si stačilo kúpiť ETF na celý akciový trh a držať ho. Ak sa pozrieme ďalej do minulosti, tak sa výkonnosť trhov podobne hladko nevyvíjala. Trhy boli oveľa viac rozkolísané av niekoľkých dlhších obdobiach bola výkonnosť trhov podpriemerná alebo dokonca záporná.
 • História ukazuje, že v takom období sa fondu darilo najlepšie a porážal trh. Kľúčom k úspechu bolo pre nás vždy vyberať do portfólia akcie firiem so silnou konkurenčnou výhodou dostupné za atraktívnu cenu. Investovať do firiem, ktoré vďaka svojmu tržnému postaveniu môžu ľahko prenášať zvýšené náklady na koncových zákazníkov. Firiem, kde majú zákazníci len málo alternatív, kvôli dominantnému postaveniu firmy na trhu.
 • Vo FIRST EAGLE veríme, že sa môžeme dostávať do podobnej doby. Inflácia raketovo rastie, centrálne banky pomaly dávajú nohu z plynu a začínajú hovoriť o uťahovaní menovej politiky a miera dlhu sa dostáva na bezprecedentné úrovne. Tieto faktory znepokojujú celý trh a môžu viesť vo výsledku k vyššej volatilite.
 • Investovať do akcií firiem so silnou konkurenčnou výhodou za prijateľnú cenu, tak môže dávať väčší zmysel ako kedykoľvek predtým.

 

Prezentácia Stránka fondu

Právne upozornenie:

Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné odporúčania ani analýzu investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi. Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období Pred investíciou by klient mal vykonať vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných konzekvencií bez toho, aby by sa výlučne spoliehal na informácie v tomto dokumente Cieľový trh tohto produktu nemusí zodpovedať cieľovému trhu adresáta tohto dokumentu Hodnota investície a príjem z nej, môže stúpať aj klesať a nie sú zaručené ako návratnosť investovanej čiastky, tak ani prípadné vyplatenie dividendy U dividendových tried rozhodne alebo nerozhodne o vyplatení dividendy za príslušné obdobie predstavenstvo, a to s prihliadnutím na výsledky hospodárenia fondu Výnos u cudzomenových investičných nástrojov môže kolísať v dôsledku výkyvu menového kurzu Zdanenie závisí vždy na osobných pomeroch zákazníka a môže sa meniť Úplné názvy podielových fondu, deta ilný prehľad výkonnosti, informácie o rizikách, vrátane rizík vyplývajúcich zo zamerania na private equity investície, a ďalšie informácie sú zverejnené v českom (Amundi CR) alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.cz v štatútoch fondu, oznámeniach kľúčových informácií, alebo prospektoch fondu Bližšie informácie získate na infocr@amundi.com alebo www.amundi.cz Uvedené informácie reflektujú názor Amundi, sú považované za spoľahlivé, avšak nie je garantovaná ich úplnosť, presnosť alebo platnosť Žiadna zo spoločností zo skupiny Amundi neprijímajú žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto materiáli Uvedené spoločnosti nie je možné volať akýmkoľvek spôsobom na zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu uskutočnenú na základe informácií uvedených v tomto materiáli Informácie uvedené v tomto materiáli nebudú kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo rozširované medzi tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu ani medzi subjektmi v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali registráciu ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi alebo ich produktu v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú Tieto materiály neboli schválené regulátorom finančného trhu Tieto materiály nie sú určené americkým osobám a nie sú zamýšľané pre s oboznámenie alebo použitie akoukoľvek osobou, či už ide o kvalifikovaného investora, alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorých zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali.

Ďalšie novinky