Formuláre Invest

 • Zmluva Amundi Invest - Zmluva slúžiaca k založeniu jednorazového investovania do vybraných fondov alebo pre založenie programu RYMUS SELECT. Zmluva je dostupná výhradne elektronicky v rámci aplikácie Nemo alebo Fundoo. Zmluva môže byť založená iba v spolupráci a s SMS podpisom finančného sprostredkovateľa. V prípade výpadku Nema / Fundoo a nutnosti založenia zmluvy mimo portály Amundi, prosíme, kontaktujte infolinku spoločnosti Amundi infosk@amundi.com so žiadosťou o doručenie elektronickej zmluvy vrátane vygenerovaného čísla.
    
 • Zákonný zástupca FO - Tlačivo, ktoré sa prikladá ku každej zmluve či tlačivu neplnoletej osoby, osoby zbavenej svojprávnosti alebo osoby, ktorá je splnomocnená konať v mene majiteľa zmluvy. Viď príloha...

Príloha

 • Formulár pre právnické osoby - Tlačivo, ktoré sa prikladá ku všetkým zmluvám i tlačivám týkajúcich sa výlučne právnických osôb. Viď príloha...

Príloha

 • Žiadosť o zmenu údajov - Žiadosť, prostredníctvom ktorej vie klient meniť všetky svoje osobné údaje, zmeniť finančného sprostredkovateľa, názov zmluvy, bankový účet pre výplatu dividendy alebo požiadať o vrátenie vkladu vloženého v hotovosti. Viď príloha...

Príloha

 • Žiadosť o spätný odkup - Žiadosť, ktorá slúži na odpredaj podielových listov späť spoločnosti (vyplatenie hotovosti klientovi na jeho bankový účet) a tiež na zrušenie zmluvy. Odkup je bezplatná operácia.

Príloha

 • Žiadosť o spätný odkup - maloleté dieťa - Pre spätný odkup zo zmluvy maloletého klienta (osoby zbavenej svojprávnosti) môžete použiť formulár  Žiadosť o spätný odkup , ktorého súčasťou sú informácie o Zákonných zástupcoch. Tento formulár nájdete  v časti Osobná zóna –  Klienti maloleté osoby .
 • Formulár na zmeny - Formulár, prostredníctvom ktorého sa menia atribúty sporiacich plánov na programe RYTMUS A RYTMUS SELECT, konkrétne zmena cieľovej čiastky, zmena portfólia a doby investovania. Takáto zmena môže generovať poplatok. Viď príloha...

Príloha

 • Žiadosť o výmenu - Formulár, prostredníctvom ktorého je možné vymeniť už nakúpené fondy a podiely klienta na zmluve za iné, nim vybrané fondy. Operácia je bez poplatku. Viď príloha...

Príloha

 • Žiadosť o prevod- Žiadosť slúži na prevod medzi zmluvami klienta (zo zmluvy Amundi Invest - na zmluvu Amundi Invest) alebo medzi rôznymi klientami v rámci spoločnosti, a taktiež na prevod podielov z našej do inej spoločnosti ( EIC). Operácia je bez poplatku. Viď príloha...

Príloha

 • Žiadosť o prechod a spätný odkup - Žiadosť slúži výlučne na vysporiadanie pozostalosti po zosnulom klientovi, kedy dedič (nadobúdateľ) žiada vyplatiť celú výšku pozostalosti na bankový účet. Operácia je bez poplatku. Viď príloha...

Príloha

 • Žiadosť o pravidelný spätný odkup - Žiadosť slúži na pravidelný (mesačný, ročný) odpredaj podielov klienta späť spoločnosti alebo na inú zmluvu klienta v rámci spoločnosti. Minimálna výška spätného odkupu je 100 EUR/mesačne, ročne z konkrétneho podfondu klienta na zmluve. Viď príloha...

Príloha

 • Žiadosť o prechod - Žiadosť slúži výlučne na vysporiadanie pozostalosti po zosnulom klientovi, kedy dedič (nadobúdateľ) žiada previesť podiely zosnulého klienta na jeho vlastnú zmluvu v našej spoločnosti. Pre tento účel musí mať dedič v našej spoločnosti založenú zmluvu. Operácia je bez poplatku. Viď príloha...

Príloha

 • Plná moc - Tlačivo slúži na určenie zmocnenca, teda osoby, oprávnenej disponovať so zmluvou majiteľa zmluvy. Uvedené tlačivo je platné iba počas života majiteľa zmluvy, smrťou zaniká. Podpis zmocniteľa na tlačive musí byť úradne overený. Viď príloha...

Príloha

https://nemo.amundi.cz/sk/

Upozornenia

 • Tlačivo je možné spracovať iba ak je úplne a správne vypísané a podpísané.
 • Každé tlačivo musí byť overené, a to buď sprostredkovateľom alebo úradne (notár, matrika a pod.)
 • Údaje na tlačivách sú Vašim podpisom považované za správne, preto je vždy pred podpisom nutné si tlačivo riadne skontrolovať.
 • Na každé tlačivo sa udávajú vždy iba aktuálne údaje (bez ohľadu na to, s akými údajmi bola zmluva založená).
 • Spoločnosť tlačivá a žiadosti na základe svojej i legislatívnej potreby pravidelne aktualizuje, je preto nutné používať výlučne tlačivá z tejto stránky ( www.amundi.sk ), kde sú vždy aktuálne.
 • Tlačivo musí byť do spoločnosti doručené tak, ako ho spoločnosť vydala, bez ďalších úprav formátu alebo textu tlačiva, v opačnom prípade, nemôže byť spracované.