Komplexná ponuka zmiešaných fondov

Na základe dôkladnej analýzy trhu Amundi ponúka rôznorodé riešenia, ktoré zahŕňajú všetky triedy aktív. Tieto riešenia sú navhnuté tak, aby zodpovedali rizikovým profilom klientov a súvisiacim zvláštnym obmedzeniam.

Diverzifikácia: dosahovanie zodpovedajúcich výsledkov

V súčasných neistých podmienkach na trhu vyznačujúcich sa historicky nízkymi úrokovými sadzbami je dosiahnúť v dlhodobom časovom horizonte stanovené výnosy stále zložitejšie. Diverzifikácia nám umožňuje vhodne využiť širokú paletu investičných nástrojov. Diverzifikované portfólia umožňujú využívanie všetkých príležitostí k zaisteniu výkonnosti a zároveň zostať flexibilný a reagovať na potreby klientov.

Prispôsobiť sa meniacim sa trhom prostredníctvom aktívnej správy

Viac ako 20 rokov skúseností so zmiešanými fondami

Procesy alokácie aktív

Riešenia upravené na mieru rizikovým profilom investorov

Využívanie všetkých príležitostí k zaisteniu výkonnosti

01 | Všetky naše zdroje k vašim službám

Amundi je jedným z popredných správcov aktív v Európe, povestný rozsiahlymi odbornými znalosťami a prístupom, ktorý kladie dôraz na klienta. Môžeme využívať značný rozsah našej činnosti, skúseností s rôznymi triedami aktív, našich analytických zdrojov a zdrojov v oblasti riadenia rizík k vytváraniu inovatívnych riešení pre našich klientov a ich rôznorodé požiadavky.

02 | Osvedčený proces alokácie

Investičný tím zmiešaných fondov používa inovatívny prístup k alokácii aktív, ktorý umožňuje využívať krátkodobé neefektívnosti trhu a vyhľadávať tie najlepšie príležitosti. Cieľom tohto investičného prístupu je prinášať dlhodobé výnosy v súlade so špecifickými potrebami klientov.

03 | Riešenia na mieru

Robíme všetko preto, aby sme uspokojili vaše špecifické potreby v medziach vašej podnikateľskej činnosti. Nech už klienti požadujú akúkoľvek triedu aktív alebo referenčných ukazovateľov, vieme vytvoriť flexibilné portfólia, ktoré prinášajú výsledky v súlade s cieľom v oblasti rizík a obmedzeniami vyplývajúcimi z právnych predpisov.

Naše riešenia sa opierajú o pevné presvedčenie. Flexibilita a schopnosť reagovať sú základnými piliermi našej investičnej filozofie a umožňujú nám prispôsobiť sa meniacim sa trhom. 

Raphaël Sobotka,

Globálny riaditeľ riešenia správy zmiešaných fondov pre inštitucionálnych investorov

Investičný proces, ktorý vytvára hodnotu

Zmiešané fondy v číslach

 

256 miliárd €

majetku pod správou v zmiešaných fondoch

Zistite viac o našej ponuke fondov

Zmiešaný
AMUNDI FUNDS PROTECT 90

Popis fonduKde nájsť výkonnosť v dnešnej dobe nízkych úrokových sadzieb, ekonomických a politických neistôt? A to s garanciou ochrany finančných prostriedkov a minimalizáciou strát? Fond Amundi Protect 90 ponúka oboje. Fond využíva výhody aktívnej a flexibilnej správy a ponúka investorom prístup k maximám dostupných investičných príležitostí.   Zmiešaný fond s aktívnou správou a 90% garanciou1 majetku od Amundi     Prečo Amundi Funds Protect 90?Široká diverzifikácia a nižšie riziko, 1 fond = široká škála aktív90% garancia Amundi, č. 1 v správe finančných aktív v EurópeAko ochrániť a zhodnotiť svoj majetok? Fondom s trvalou ochranou majetku!1 garantujeme, že hodnota investície nikdy nepoklesne pod úroveň 90 % najvyššej dosiahnutej hodnoty, čistej hodnoty aktív (kurzu podielového fondu)Cenník - číslo fonduKontaktujte násObnovená garantovaná hodnota

Zobraziť fond
Zmiešaný
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED

Vyvážené investičné  riešenie, ktoré pod sebou zlučuje najlepšie akciové a dlhopisové investičné fondy Amundi a ostatných svetových správcov (napr. Blackrock, Goldman Sachs, JP Morgan). Jediným fondom získate celé portfólio fondov a aktív. Akcie sú zastúpené v rozmedzí  35% až 65%. Zbytok tvoria menej rizikové aktíva - predovšetkým dlhopisy. Vďaka vysokej diverzifikácii (rôznorodosti a počtu) aktív vo fonde sa znižuje aj celkové riziko investície.Portfólio manažéri zároveň aktívne menia pomer rizikových aktív v rámci daného rozmedzia 35-65% podľa situácie na finančných trhoch. Fond tak má väčší priestor pre prispôsobenie a využitie trhových príležitostí.  Komplexné vyvážené investičné riešenie kombinujúce to najlepšie od svetových správcov.   Prečo Amundi Funds Solutions Balanced?Vyvážený pomer akcií a dlhopisov, podiel na svetových firmách a pravidelný príjem z dlhopisov.Jediným fondom získate nepriamy podiel na viac ako 1000 rôznych aktivách.Flexibilita fondu: reakcia na trh a využitie trhových príležitostí.   Cenník - číslo fondu Leták UniCredit BankKontaktujte nás

Zobraziť fond
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME

Popis fonduZmiešaný fond so širokým spektrom globálnych aktív od akcií, cez komodity, realitné fondy až po dlhopisy. Fond je zameraný prevažne na aktíva v eurách, ale môže časť svojich aktív investovať aj do cenných papierov v iných menách za predpokladu, že sú zaistené späť do EUR.Cieľom fondu je vyplácať pravidelný dlhodobý stabilný príjem z dividend za súčasnej minimalizácie rizika kolísania investície. Dividendový cieľ je stanovený vždy na začiatok roka. Pre rok 2022 bol stanovený na 3%.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patria nasledujúce:AMUNDI FUNDS II - EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A - EUR - QD    O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ.Široká škála aktív a pravidelný príjem zo získaných dividend.     Prečo AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME?Stabilný výnos a pravidelný príjem až 3% ročne.Široké spektrum svetových aktív od akcií, cez komodity až po dlhopisy.Kvalitné akcie, udržateľnosť dividendy a nízka volatilita.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond

1 - Zdroj: Amundi, podľa údajov k 31 December 2017