Komplexná ponuka zmiešaných fondov

Na základe dôkladnej analýzy trhu Amundi ponúka rôznorodé riešenia, ktoré zahŕňajú všetky triedy aktív. Tieto riešenia sú navhnuté tak, aby zodpovedali rizikovým profilom klientov a súvisiacim zvláštnym obmedzeniam.

Diverzifikácia: dosahovanie zodpovedajúcich výsledkov

V súčasných neistých podmienkach na trhu vyznačujúcich sa historicky nízkymi úrokovými sadzbami je dosiahnúť v dlhodobom časovom horizonte stanovené výnosy stále zložitejšie. Diverzifikácia nám umožňuje vhodne využiť širokú paletu investičných nástrojov. Diverzifikované portfólia umožňujú využívanie všetkých príležitostí k zaisteniu výkonnosti a zároveň zostať flexibilný a reagovať na potreby klientov.

Prispôsobiť sa meniacim sa trhom prostredníctvom aktívnej správy

Viac ako 20 rokov skúseností so zmiešanými fondami

Procesy alokácie aktív

Riešenia upravené na mieru rizikovým profilom investorov

Využívanie všetkých príležitostí k zaisteniu výkonnosti

01 | Všetky naše zdroje k vašim službám

Amundi je jedným z popredných správcov aktív v Európe, povestný rozsiahlymi odbornými znalosťami a prístupom, ktorý kladie dôraz na klienta. Môžeme využívať značný rozsah našej činnosti, skúseností s rôznymi triedami aktív, našich analytických zdrojov a zdrojov v oblasti riadenia rizík k vytváraniu inovatívnych riešení pre našich klientov a ich rôznorodé požiadavky.

02 | Osvedčený proces alokácie

Investičný tím zmiešaných fondov používa inovatívny prístup k alokácii aktív, ktorý umožňuje využívať krátkodobé neefektívnosti trhu a vyhľadávať tie najlepšie príležitosti. Cieľom tohto investičného prístupu je prinášať dlhodobé výnosy v súlade so špecifickými potrebami klientov.

03 | Riešenia na mieru

Robíme všetko preto, aby sme uspokojili vaše špecifické potreby v medziach vašej podnikateľskej činnosti. Nech už klienti požadujú akúkoľvek triedu aktív alebo referenčných ukazovateľov, vieme vytvoriť flexibilné portfólia, ktoré prinášajú výsledky v súlade s cieľom v oblasti rizík a obmedzeniami vyplývajúcimi z právnych predpisov.

Naše riešenia sa opierajú o pevné presvedčenie. Flexibilita a schopnosť reagovať sú základnými piliermi našej investičnej filozofie a umožňujú nám prispôsobiť sa meniacim sa trhom. 

Raphaël Sobotka,

Globálny riaditeľ riešenia správy zmiešaných fondov pre inštitucionálnych investorov

Investičný proces, ktorý vytvára hodnotu

Zmiešané fondy v číslach

 

256 miliárd €

majetku pod správou v zmiešaných fondoch

Zistite viac o našej ponuke fondov

1 - Zdroj: Amundi, podľa údajov k 31 December 2017