Nová americká regulácia bude veľmi priaznivá pre tematické fondy

21. september 2022

Minulý mesiac podpísal americký prezident Joe Biden zákon o znížení inflácie (The Inflation Reduction Act – IRA), ktorého súčasťou je aj finančná podpora investícií do energetiky a podpora čistej energie. Zákon vyčleňuje finančné prostriedky na opatrenia v oblasti energetiky, čistej energie a klímy, vďaka čomu by USA mali do roku 2030 dosiahnuť približne 40 % zníženie emisií. Celkovo vláda počíta s výdajmi vo výške 369 miliárd dolárov a ide tak o najväčšiu investíciu do klímy v histórii USA.

Oblasti, ktoré zákon zahŕňa, sú veterná, solárna a jadrová energia, skladovanie energie, energetická účinnosť, elektrické vozidlá, vodík a biopalivá. Konkrétna forma podpory bude mať podobu:

  • Daňových úľav na čisté zdroje elektriny a zariadení ku skladovaniu energie s cieľom urýchliť prechod na čistú energiu
  • Daňových balíčkov a grantov na čisté palivá a úžitkové vozidlá s čistou energiou vedúce k zníženiu emisií z odvetvia nákladnej dopravy
  • Podpory zameranej na zvýšenie energetickej účinnosti domácnosti vďaka čomu budú napríklad tepelné čerpadlá, strešné solárne panely, elektrické kúrenie a ohrievače vody dostupnejšie
  • Finančnej podpory šetrných poľnohospodárskych postupov
  • Výhodných daňových podmienok pre spotrebiteľov na nákup nových a ojazdených vozidiel na čistú energiu

Odvetvia, ktoré budú podľa nášho názoru zo zákona ťažiť najviac, sú:

  • Výroba obnoviteľných zdrojov energie (solárne, veterné a geotermálne)
  • Zariadenia pre skladovanie energie
  • Dodávatelia elektrických vozidiel a batérií
  • Poľnohospodárska infraštruktúra
  • Udržateľné palivá pre dopravu (napríklad vodík)

Tento zákon naplno reaguje na dlhodobé faktory, ktorým čelíme v oblasti infraštruktúry – rastúci dopyt, nedostatočná ponuka, podporná regulácia, potreba výdajov na infraštruktúru a technologické inovácie. Zároveň nadväzuje na ďalšie opatrenia, ako sú európsky Green Deal, zákon o investíciách do infraštruktúry a pracovných miest (IIJA) a REPowerEU, ak ide o podporu politiky v oblasti klímy.

Podľa nášho názoru bude zákon o znižovaní inflácie výrazne podporovať širokú škálu odvetví zameraných na energetický prechod k čistým zdrojom.

Treasa Ni Chonghaile, Senior Portfolio Manager v spoločnosti KBIGI

V spoločnosti Amundi veríme, že príležitosť v oblasti energetickej transformácie je obrovská a stále rastie. Vyššie uvedené informácie o vládnej podpore môžu konkrétne predstavovať veľmi dobrú správu pre fond KBI Global Sustainable Infrastructure Strategy.

 

Prejsť na detail fondu KBI Global Sustainable Infrastructure

  

Upozornenie:

KBI Global Investors Ltd. pôsobí ako investičný manažér a distribútor KBI Funds ICAV (UCITS). Väčšinovým vlastníkom KBI Global Investors Ltd. je spoločnosť Amundi Asset Management.

Marketingová komunikácia. Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné odporúčania ani analýzu investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi. Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období. Cieľový trh produktu nemusí zodpovedať cieľovému trhu klienta, klient môže byť mimo cieľového trhu alebo v negatívnom cieľovom trhu. Cieľový trh je možné vyhodnotiť až na základe informácií poskytnutých klientom distribútorovi daného produktu. Pred investíciou by klient mal vykonať vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných konzekvencií bez toho, aby sa výlučne spoliehal na informácie v tomto dokumente. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať aj klesať a nie sú zaručené ako návratnosť investovanej čiastky, tak ani prípadné vyplatenie dividendy. Pri dividendových triedach rozhodne o vyplatení alebo nevyplatení dividendy za príslušné obdobie predstavenstvo, a to s prihliadnutím na výsledky hospodárenia fondu. Výnos u cudzomenových investičných nástrojov môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy od osobných pomerov zákazníka a môže sa meniť. Úplné názvy podielových fondov, detailný prehľad výkonnosti, informácie o rizikách, vrátane rizík vyplývajúcich zo zamerania na private equity investície, a ďalšie informácie sú zverejnené v českom (Amundi CR) alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.cz v štatútoch fondov , oznámeniach kľúčových informácií, alebo prospektoch fondov. Bližšie informácie získate na infocr@amundi.com, www.amundi.cz. Žiadna zo spoločností zo skupiny Amundi neprijíma žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto materiáli. Uvedené spoločnosti nie je možné volať akýmkoľvek spôsobom na zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu uskutočnenú na základe informácií uvedených v tomto materiáli. Informácie uvedené v tomto materiáli nebudú kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo rozširované medzi tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu ani medzi subjektmi v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali registráciu ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tento materiál nebol schválený regulátorom finančného trhu. Tento materiál nie je určený americkým osobám a nie je zamýšľaný na zoznámenie alebo použitie akoukoľvek osobou, či už ide o kvalifikovaného investora, alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorých zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali. Informácie sú platné k 02.09.2022.