Legendárny Pioneer Fund oslavuje výročie 95 rokov

06. marec 2023

 
Tretí najstarší fond Pioneer Fund oslavuje tento rok 95 rokov existencie. Počas tohto obdobia priniesli trhy 95 dôvodov prečo (ne)investovať - to je aj názov nášho materiálu zameraného na Amundi US Pioneer Fund:

Pozrite sa na 95 dôvodov prečo (ne)investovať

Stručne o investičnej filozofii fondu

Fond si počas svojej histórie udržoval konzistentnú investičnú filozofiu pod vedením iba piatich vedúcich portfólio manažérov. Investičnú filozofiu fondu vyvinul zakladateľ Pioneer Fund Philip Carret, ktorý bol jedným z prvých hodnotových investorov. Jednou z Carretových dlhodobých investičných zásad bolo vyhýbať sa alkoholu, tabaku a herným akciám.

V súlade s Carretovou investičnou filozofiou sa Pioneer Fund zameriava na investície do spoločností, ktoré portfólio manažéri považujú za vysoko kvalitné s udržateľnými obchodnými modelmi a atraktívnym dlhodobým rastovým a výnosovým potenciálom.

Prístup k správe portfólia popisuje Jeff Kripke, ktorý pôsobí ako hlavné portfólio manažér fondu od roku 2015: „Prístup, ktorý volíme vo fonde Pioneer Fund, je zameranie sa na investície do spoločností, o ktorých sme presvedčení, že sú silné z hľadiska konkurencieschopnosti, finančného riadenia a ESG, ale zároveň ponúkajú potenciál odolať ťažkým ekonomickým podmienkam a obstáť v trhovom prostredí. Verím, že konzistentnosť tohto prístupu je to, čo umožnilo fondu Pioneer Fund obstáť v skúške časom.“

Fond bol založený 13. februára 1928 a ide o druhý najstarší podielový fond v USA a tretí najstarší na svete. Pozrite sa nižšie na video z "closing bell ringing" (zvonenie záverečného zvonu oznamujúce koniec obchodného dňa) na americkej burze New York Stock Exchange (NYSE) na deň výročia 95 rokov fondu:

 

Detail fondu Amundi US Pionner Fund

Upozornenie: Marketingové oznámenie. Toto oznámenie obsahuje informácie o fonde Pioneer Fund Class A Shares,
na Slovensku sú investorom k dispozícii európske triedy fondu AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND, ISIN: LU1883872332
a LU1883872415. Manažérska spoločnosť fondu je Amundi. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím sa prosím zoznámte
so Štatútom fondu a Kľúčovými informáciami pre investorov. Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné
odporúčania ani analýzu investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi. Uvedené
informácie nepredstavujú poradenstvo, investičné odporúčanie ani analýzu investičných príležitostí. Predchádzajúca ani
očakávaná budúca výkonnosť nezaručujú skutočnú výkonnosť v budúcom období. Pred investíciou by klient mal vykonať
vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných konsekvencií, bez toho aby sa spoliehali výlučne na
informácie v tomto dokumente. Cieľový trh jednotlivých produktov nemusí zodpovedať cieľovému trhu zákazníka a klient
sa môže nachádzať ako mimo cieľového trhu, tak aj v negatívnom cieľovom trhu. Cieľový trh je možné vyhodnotiť až na
základe informácií poskytnutých zákazníkom distribútorovi produktu. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať aj
klesať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Výnos pri investičných nástrojoch v cudzej mene môže kolísať
v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy na osobných pomeroch zákazníka a môže sa meniť. Úplné názvy
podielových fondov, detailný prehľad výkonnosti, informácie o rizikách a ďalšie informácie sú zverejnené v slovenskom
(Amundi SK), alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.sk v štatútoch fondov, zdieľaných kľúčových informácií,
alebo v prospektoch fondov. Bližšie informácie získate na bezplatnej informačnej linke 0800 300 111, infosk@amundi.com.
Spoločnosť Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. ani jej materská spoločnosť Amundi Asset Management
(Amundi AM) neprijímajú žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií
uvedených v tomto materiáli. Uvedené spoločnosti nie je možné volať akýmkoľvek spôsobom na zodpovednosť za
akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu vykonanú na základe informácií uvedených v tomto materiáli. Informácie
uvedené v tomto materiáli nemôžu byť kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo rozširované medzi
tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu, ani medzi subjektmi v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcií, ktorá by
vyžadovala registráciu spoločnosti Amundi SK, alebo Amundi AM, alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých
by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tieto materiály neboli schválené regulátorom finančných trhov. Tieto materiály nie
sú určené americkým osobám a nie sú určené pre oboznámenie alebo použitie akoukoľvek osobou, či ide o kvalifikovaného
investora alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorej zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie
zakazovali. Informácie sú platné ku dňu 13. 02. 2023.