AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A EUR (C)

ISIN: LU2420346863
Ku dňu 25/11/2022
NAV AUM
46,81 107,30M

Fond má čistý očakávaný výnos 3,13 % ročne* (ide o očakávaný výnos).

Dlhodobé investovanie, čas a trpezlivosť sú kľúčom k dosiahnutiu väčších finančných cieľov. Lenže nepodliehať emóciám, nereagovať zbrklo, zvlášť keď dôjde k trhovým zmenám, nie je vždy jednoduché.

Preto prichádzame s "Buy a Watch", konzervatívnou stratégiou v štýle "Kúp a Sleduj". Stratégia kombinuje to najlepšie z držania jedného dlhopisu a z investovania do celého fondu (viac ako stovka dlhopisov). Kombinuje to najlepšie z oboch svetov - diverzifikáciu, ročný kupón aj zisk.

Viac o strategii "Buy & Watch"

*Aktuálný očakávaný výnos Leták fondu

Charakteristiky Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 v skratke:

- investícia na 4 roky (splatnosť v marci 2026)
- 100+ starostlivo vybraných dlhopisov
- investícia, ktorá bojuje s rastúcou infláciou
- priaznivý daňový režim otvoreného podielového fondu
- dôkladné riadenie rizika investície

Predpokladaný životný cyklus Buy & Watch

Životný cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch 03/2026 začína 2 mesačným upisovacím obdobím. Po jeho konci už nie je možné realizovať dalšie nákupy. Po uplynutí doby splatnosti dôjde ku speňaženiu všetkých aktív fondu podľa platných pravidiel a bežných postupov.

Poznámka k zobrazeniu výkonnosti: prvý oficiálny kurz fondu bude publikovaný po skončení upisovacieho obdobia (v priebehu marca 2022). Oceňovanie fondu bude ďalej prebiehať na dennej báze.

 Kontaktujte nás   Leták fondu

Cenník


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME

Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom. Manažér fondu investuje do širokého spektra štátnych a  amerických firemných dlhopisov. Portfólio je mierne doplnené o európske dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín. V portfóliu nájdeme viac ako 1000 titulov, čo je veľmi silná obrana proti riziku prípadného bankrotu niektorej z firiem. Priemerný kreditný rating portfólia musí byť vždy v investičnom stupni (najhoršie BBB-).      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND

Popis fonduPodfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Podfond investuje do diverzifikovaného portfólia s krátkodobým investičným horizontom (zvyčajne 1 – 3 roky), dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov denominovaných v USD a iných menách krajín OECD alebo do dlhopisov, ktorých úverové riziko sa spája s rozvíjajúcimi sa trhmi. Celková expozícia voči menám rozvíjajúcich sa trhov nikdy nesmie prekročiť 25% aktív Podfondu.      "Z dlhodobého hľadiska patria dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov medzi aktíva s vysokým ziskovým potenciálom."     Prečo Amundi Funds Emerging Markets Short-Term Bond?Fond ponúka širokú diverzifikáciu v rámci skupiny dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov  - v portfóliu nájdeme napriklad brazílske, ruské, čínske, argentínske dlhopisy.Väčšina dlhopisov je denominovaná v USD. Dlhopisy v lokálnej mene môžu tvoriť maximálne 25 % portfólia, čo zaisťuje vyššiu stabilitu fondu.  Primárne zameranie na dlhopisy s dobou splatnosti 1 až 3 roky, čo indikuje nižšie úrokové riziko.    Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND

     Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom a aktívnym riadením úrokového rizika. Portfólio obsahuje všetky typy dlhopisových trhov, vrátane rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisov s vysokým výnosom – vďaka rôznym typom na sebe nezávislých dlhopisov je dosiahnutá lepšia výkonnosť očistená o riziko. Fond môže vykonávať aj krátke pozície na štátne dlhopisy, pričom sa snaží dosiahnuť kladné zhodnotenie aj v prípade poklesu ich cien.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patrí následujúci:AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND - A - DA  Dlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom v prostredí nízkych úrokových sadzieb.      Prečo AMUNDI FUNDS - EURO STRATEGIC BOND?Vysoký rating od renomovanej agentúry: Morningstar RatingTM ****Ocenenie: hlavná cena Euro Fund Award v kategórii dlhopisových fondov a cena Lipper Fund Award za najlepšiu výkonnosť v kategórii dlhopisových fondov s vysokým výnosom.Aktívna správa portfólio manažéra s viac ako dvadsaťročnou praxou.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond