Hľadanie príjmu

Čo znamená hladanie príjmov? Vysvetlíme si to jednoducho.

Woman outside office with folder and phone

Základy výnosového investovania

Person sitting on ground with a cup and looking at results on a smartphone

Základy výnosového investovania

Čo je výnosové investovanie?

Tvorba príjmu je už niekoľko rokov v popredí záujmu každého z nás. Čo je teda investovanie do príjmov? Tento proces nastáva, keď zo svojich investícií dostávate pravidelný príjem buď týždenne, mesačne alebo ročne.

 

Prečo potrebujeme príjem?

Príjem nám dokáže pomôcť získať o niečo viac do peňazí a taktiež nák môže pomôcť pripraviť sa na budúcnosť.

Cieľom je, aby sa na štvrťročnej alebo mesačnej báze vytváral pravidelný príjem, aby ste si udržali kúpnu silu a aby ste sa snažili svojimi investičnými rozhodnutiami vyrovnať alebo prekonať infláciu.

 

Je to pre vás to pravé?

Pri hľadaní príjmu sa musíte rozhodnúť, aká miera rizika vám vyhovuje. 

 

Na čo treba myslieť na ceste k príjmovému investovaniu

Pri hľadaní príjmu máte k dispozícii rôzne možnosti, ako sú vklady, dlhopisy, výnosové alebo viaczložkové fondy. Vaše možnosti však budú závisieť od viacerých faktorov:

Two people working at a countertop
Inflácia
Čím vyššia je miera inflácie, tým vyššie sú vaše mesačné výdavky
Man cycling on paved surface with lines
Prístup založený na neistote/riziku
Môže to byť z ekonomického, trhového a geopolitického pozadia.
Two bakers with bread
Potenciál príjmu
Budete hľadať alternatívy k hotovosti, aby ste potenciálne dosiahli vyšší príjem.

Naše investičné riešenia ponúkajú príležitosti, ale zahŕňajú aj riziká, ako sú možné cenové straty, strata kapitálu alebo strata výplat.

Nájdite ten správny balanc

Woman leaping athletically

Nájdite ten správny balanc

Možno chcete mať príjem ako súčasť dôchodku, financovať štúdium ďalšej generácie alebo jednoducho zosúladiť svoje finančné ciele.

Všetko je o hladaní investíčných riešení, ktoré ponúkajú stabilný príjem, sú diverzifikované, pomáhajú udržať vašu kúpnu silu a sú schopné odolať vplyvu inflácie.


Je na vás, ktoré si vyberiete, ale je dôležité, aby ste pochopili základné prvky investovania do výnosov.

Vždy by ste si mali nechať poradiť od profesionála, ktorý vám poradí s úrovňou rizika, ako aj s vašimi možnosťami.

 

Viac informácií o riešeniach Amundi pre príjmy

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Amundi Asset Management S.A.S. a je k 8. máju 2024. Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Názory vyjadrené v súvislosti s trhovými a ekonomickými trendmi sú názory autora a nie nevyhnutne Amundi Asset Management S.A.S. a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe trhových a iných podmienok a neexistuje žiadna záruka, že krajiny, trhy alebo sektory budú fungovať podľa očakávania. Na tieto názory by ste sa nemali spoliehať ako na investičné rady, bezpečnostné odporúčania alebo ako náznaky obchodovania s akýmkoľvek produktom Amundi. Tento materiál nepredstavuje ponuku ani výzvu na nákup alebo predaj akéhokoľvek cenného papiera, podielových listov alebo služieb. Investovanie zahŕňa riziká vrátane trhových, politických, likviditných a menových rizík. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani ukazovateľom budúcich výsledkov.

Dátum prvého použitia: 1. júl 2024

ID dokumentu: 3578999

Marketingová komunikácia