Právne upozornenie

Corporate - Legal notices

Prečítajte si, prosím, pozorne tieto podmienky používania webových stránok amundi.sk, ide o dôležité právne informácie.

POUŽÍVANÍM TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK VYJADRUJETE SÚHLAS S NIŽŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEVSTUPUJTE NA TIETO WEBOVÉ STRÁNKY.

Tieto webové stránky a podmienky ich používania sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky; prípadné právne spory budú riešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike.

I. Právne informácie o spoločnostiach

Nachádzate sa na webových stránkach Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Amundi Czech Republic Republic Asset Management, a.s., spoločnosť skupiny Amundi

so sídlom Rustonka, ul. Rohanské nábrežie 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483

obchodník s cennými papiermi, podnikajúci na základe povolenia Českej národnej banky, poskytujúci na území Slovenskej republiky investičné služby na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky

IČO: 256 84 558, DIČ: 699 006 817

Bezplatná linka: 800 118 844, e-mail: infocr@amundi.com

Kontaktná adresa na území Slovenskej republiky:

Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Mýta 7838/48, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika

Bezplatná info linka: 0800 300 111, tel: +421 2 5249 2812, e-mail: infosk@amundi.com

(ďalej tiež ako „Amundi CR“).

 

Hostingovou spoločnosťou je PROGICA S.A.S.

so sídlom 12 place des États-Unis, 92120 Montrouge, Francúzsko.

II. Informácie na webových stránkach

Informácie uvedené na týchto webových stránkach nie sú určené na ďalšie šírenie alebo používanie akýmikoľvek osobami alebo subjektmi v akejkoľvek krajine či jurisdikcii, kde by to bolo v rozpore s právnymi predpismi alebo pokiaľ by sa tým Amundi CR či inej spoločnosti skupiny Amundi dostali do situácie vyžadujúcej povolenie/ registráciu v takej jurisdikcii. Všetky produkty či služby nemusia byť povolené/registrované vo všetkých jurisdikciách či dostupné všetkým klientom. Údaje a informácie uvedené na týchto webových stránkach sú určené iba pre informáciu. Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nepredstavujú ponuku poskytovania investičných služieb, investičného poradenstva alebo ponuku na nákup alebo výzvu na predaj akýchkoľvek finančných nástrojov.

2.1 Obmedzený prístup na webové stránky

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy, ktoré zakazujú uverejňovanie informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach alebo prístup k týmto informáciám. Osobám, na ktoré sa takéto právne obmedzenia vzťahujú, nie je dovolené webové stránky navštíviť a mali by ich opustiť.

2.2 Prezentované výsledky

Minulá výkonnosť nie je zárukou ani ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnos z investícií môže kolísať. Cena alebo hodnota investícií, ku ktorým sa informácie priamo alebo nepriamo vzťahujú, môže klesať alebo rásť v rozpore so záujmami investorov. Amundi CR, spoločnosti skupiny Amundi ani autori týchto webových stránok nenesú žiadnu zodpovednosť za priamu či následnú škodu vyplývajúcu z používania informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach.

2.3 Zodpovednosť a záruky

Materiály uvedené na týchto webových stránkach sú predkladané k uvedenému dátumu a „tak, ako sú“. Amundi CR neposkytuje výslovnú ani implicitnú záruku ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo úplnosti informácií uvedených na týchto webových stránkach a výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť ohľadom vhodnosti týchto webových stránok na akýkoľvek určitý účel. Materiály vychádzajú z informácií, ktoré považujeme za spoľahlivé, avšak nezaručujeme, že sú tieto informácie správne, úplné, platné alebo aktuálne, a v súvislosti s akýmkoľvek určitým účelom sa na tieto informácie nemožno ako na správne, úplné, platné alebo aktuálne spoliehať.

2.4 Obsah v podobe údajov o trhu

Údaje a informácie uvedené na týchto webových stránkach môžu byť poskytované poskytovateľovi údajov skupiny CREDIT AGRICOLE, v súlade s oprávnením udeleným skupine CREDIT AGRICOLE.

III. Dôvernosť informácií a osobné údaje

Užívateľ internetu, ktorý navštívi naše webové stránky, môže Amundi CR odovzdávať nielen technické informácie a informácie o svojej aktivite na týchto stránkach, teda informácie, ktoré sú predmetom našej Politiky týkajúcej sa cookies (ako je druh prehliadača, adresa internetového protokolu, navštívené stránky a priemerná doba prezerania) a nevyhnutné pre správu webových stránok, ale aj osobné údaje nevyhnutné na využitie služieb ponúkaných týmito webovými stránkami.

Takto zhromaždené osobné údaje môžu byť spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - Nariadenie GDPR), a to za podmienok uvedených na každom nosiči používanom pri zhromažďovaní osobných údajov pre ponúkané služby. Amundi CR sa zaväzuje, že bude osobné údaje uchovávať po dobu nevyhnutnú pre danú službu, pre ktorú boli zhromaždené.

Amundi CR bude so všetkými osobnými informáciami poskytnutými užívateľom internetu prostredníctvom webových stránok nakladať ako s dôvernými údajmi, a to v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Zhromaždené osobné údaje môžu byť oznamované subdodávateľom, za účelom zaistenia fungovania webových stránok alebo vykonávania dohodnutej služby. Zhromaždené osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám, na základe právneho dôvodu, potrebné na splnenie určitej povinnosti stanovenej v právnych predpisoch.

Užívateľ internetu má právo na prístup, opravu alebo právo vzniesť námietku proti spracovaniu vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú. Rovnako tak môže užívateľ internetu kedykoľvek odvolať svoj súhlas s dohodnutou službou, pokiaľ ho predtým udelil. Na uplatnenie tohto práva sa musí užívateľ internetu obrátiť na správcu webových stránok emailom zaslaným na adresu infocr@amundi.com alebo poštou na nasledujúcu adresu: Amundi Czech Republic - DPO, Rustonka, ul. Rohanské nábrežie 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika.

 

Rovnako je možné získať informácie od poverenca pre ochranu osobných údajov skupiny Amundi na základe emailu zaslaného na adresu dpo@amundi.com alebo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je v Českej republike Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika 5, www.uoou.cz alebo v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

IV. Politika týkajúca sa cookies

Webové stránky amundi.sk využívajú cookies. Pri návšteve webových stránok sa cookies uložia do počítača, tabletu alebo smartfónu. Ďalej uvedené informácie umožňujú lepšie pochopiť, ako fungujú cookies a ako používať súčasné prístroje na ich nastavenie.

4.1 Čo je to cookie?

Používanie cookies je na internete bežné. Cookie je malý textový súbor, ktorý obsahuje informácie a je zaznamenaný na hard disk Vášho koncového zariadenia (napr. počítač, tablet, smartfón…) vo chvíli, keď za pomoci navigačného softvéru navštívite nejaké webové stránky. Do Vášho prehliadača ho ukladá server webových stránok. Súbor cookie umožňuje svojmu vydavateľovi, aby identifikoval koncové zariadenie, na ktorom je zaznamenaný, a to počas platnosti alebo trvania záznamu príslušného cookie. Cookie neumožňuje dohľadať konkrétnu fyzickú osobu.

4.2 Prečo používame cookies?

Používame 3 kategórie cookies, ktorých účel je popísaný nižšie. Cookies nepoužívame na zhromažďovanie osobných údajov (ako je napríklad meno užívateľa).

4.2.1 Funkčné cookies

Tieto cookies nie sú nevyhnutné na surfovanie na našich webových stránkach, ale umožňujú optimalizovať fungovanie našich stránok a dávajú užívateľovi internetu prístup k špecifickým funkciám. Rovnako umožňujú prispôsobiť prezentáciu našich webových stránok preferenciám na zobrazovanie zadaným do každého koncového zariadenia. Tieto cookies tak umožňujú plynulé a na mieru šité surfovanie. Umiestniť cookies na koncové zariadenie je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako zaistiť individuálny prístup k užívateľovi a zvýšiť jeho pohodlie. Tieto cookies ukladá Amundi CR. Majú veľmi krátku životnosť, pre väčšinu z nich je to doba, počas ktorej máte otvorenú našu webovú stránku, maximálna doba ich trvania je jeden rok.

4.2.2. Cookies na meranie návštevnosti (štatistiky)

Tieto cookies zhromažďujú informácie o spôsobe, akým návštevníci používajú webové stránky (napríklad počet návštev, najčastejšie navštevované stránky…). Amundi.sk používa štatistický nástroj XITI, ktorý vytvára cookie s jedinečným identifikačným číslom, ktorého doba trvania je obmedzená na 13 mesiacov. Zhromažďujeme adresu IP, aby sme mohli určiť mesto, z ktorého sa používateľ internetu pripojil k sieti. Po použití je táto informácia okamžite anonymizovaná. Amundi CR ani iné spoločnosti skupiny Amundi teda nemôžu týmto spôsobom v žiadnom prípade dohľadať konkrétnu fyzickú osobu. Zhromaždené údaje uchováva Amundi CR po dobu 6 mesiacov a nepostupuje ich tretím osobám, ani ich nepoužíva na žiadne iné účely.

4.2.3 Ako pracovať s cookies?

Pre prácu s cookies sa ponúka množstvo rôznych možností. Každé nastavenie, ktoré môže zadať používateľ internetu, je schopné pozmeniť jeho surfovanie na internete a podmienky jeho prístupu k niektorým službám, pre ktoré je používanie cookies potrebné. Užívateľ internetu môže kedykoľvek vyjadriť alebo zmeniť svoje prianie ohľadom cookies, a to za použitia postupov, ktoré sú popísané nižšie.

 

Nastavenie vášho prehliadača

Pre Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Pre Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

Pre FireFox: http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

Pre Operu: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Odkazy na odmietnutie cookies určených na meranie návštevnosti (štatistiky)

Cookies, ktoré ukladá Xiti (AT Internet): http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

V. Používanie hyperlinkov

Používatelia týchto webových stránok výslovne vyhlasujú, že chápu, že internet nie je bezpečné médium na oznamovanie informácií a že ho používajú úplne na svoje vlastné riziko. Amundi CR nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo škodu, ktorá by mohla byť spôsobená v dôsledku zachytenia informácií, ktoré sú Vám poskytované prostredníctvom týchto webových stránok, tretími stranami. Amundi CR ani iné spoločnosti skupiny Amundi, členovia štatutárnych či dozorných orgánov, vedúci pracovníci či zamestnanci nenesú zodpovednosť za prípadnú stratu alebo škodu, ktorá by mohla byť dôsledkom straty alebo škody spôsobenej zlyhaním alebo prerušením pripojenia k týmto webovým stránkam alebo dôsledkom chyby, opomenutia, prerušenia , vymazanie, vady, omeškanie vo fungovaní webových stránok alebo prenose informácií, počítačového vírusu, zlyhanie komunikačného spojenia alebo pozmenenie či používanie záznamu, a to ani v prípade, že okolnosti, ktoré takúto udalosť spôsobili, boli pod kontrolou skupiny Crédit Agricole alebo akéhokoľvek dodávateľa poskytujúceho softvérové služby alebo podporu.

Skupina CREDIT AGRICOLE ani jej dcérske spoločnosti nenesú voči Vám zodpovednosť za žiadne škody, a to ani v prípade, že skupina CREDIT AGRICOLE bola informovaná o možnosti vzniku takejto škody.

VI. Používanie webových stránok

Tieto webové stránky sú určené výhradne na poskytovanie informácií o spoločnostiach Amundi CR, skupine Amundi a o produktoch schválených pre trh v Slovenskej republike. Informácie o produktoch sú poskytované iba vo všeobecnej rovine, nebol zohľadnený cieľový trh; môžete sa pre daný produkt nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu. Cieľový trh môže byť vyhodnotený až na základe informácií, ktoré o sebe poskytnete distribútorovi daného produktu.

Údaje obsiahnuté na týchto webových stránkach sú určené pre Vašu informáciu. Prípadná investícia do produktov Amundi CR by mala byť realizovaná iba na základe príslušnej dokumentácie poskytovanej investorom na týchto webových stránkach; v prípade ostatných produktov na základe dokumentácie dostupnej na webových stránkach produktu alebo na vyžiadanie u autorizovaných distribútorov.

Je výslovne zakázané úmyselné zneužitie akejkoľvek časti webových stránok Amundi CR (vrátane hackovania, zavírovania, narušenia alebo nadmerného používania či akékoľvek používanie v rozpore s platnými právnymi predpismi). Niektoré informácie na týchto webových stránkach sú chránené heslom a určené iba profesionálnym/kvalifikovaným zákazníkom či distribútorom, ktorým Amundi CR takéto informácie sprístupní. Amundi CR si vyhradzuje právo heslo Vám odobrať a v prípade zneužitia potom podľa svojho uváženia informovať príslušné orgány.

Amundi CR si vyhradzuje právo tieto podmienky používania webových stránok zmeniť alebo upraviť, na základe oznámenia (vrátane oznámenia zaslaného e-mailom alebo uverejneného na týchto webových stránkach). Váš prístup na tieto webové stránky môže Amundi CR kedykoľvek zrušiť, na základe oznámenia, ktoré Vám môže byť odovzdané akýmkoľvek spôsobom, alebo v prípade, že sa dopustíte porušenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok.

VII. Používanie webových odkazov

Ak sa prihlásite na tieto webové stránky alebo opustíte tieto webové stránky prostredníctvom webového odkazu uvedeného na týchto webových stránkach a zobrazíte si obsah, ktorý neposkytuje Amundi SK, robíte tak na svoje vlastné riziko. Amundi CR nepripravuje materiály dostupné prostredníctvom takéhoto webového odkazu, nekontroluje ich správnosť ani ich nehodnotí. Amundi CR nenesie zodpovednosť za skutočné, domnelé či následné škody, neposkytuje náhrady škody ani nekompenzuje straty spôsobené prípadným omeškaním, chybami alebo opomenutím pri poskytovaní služieb, informácií alebo iného obsahu na týchto webových stránkach. Amundi CR nerobí žiadne záruky alebo vyhlásenia a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o obsah doručovaný elektronicky akoukoľvek treťou stranou alebo správnosť, predmet, kvalitu alebo aktuálnosť akéhokoľvek elektronického obsahu.

VIII. Pranie peňazí

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a v súlade s ďalšími relevantnými právnymi predpismi, musíte pri investovaní predložiť doklad totožnosti.

IX. Vlastníctvo webových stránok, autorské práva a ochranné známky

Amundi CR alebo iné spoločnosti skupiny Amundi sú držiteľmi autorských práv ku všetkým dielam vyskytujúcim sa na týchto webových stránkach, najmä k obrázkom, textom, ikonografickému vyobrazeniu a dokumentom, ktoré si možno z týchto webových stránok sťahovať, aj k softvéru, ktorý je súčasťou týchto webových stránok.

Prísne sa zakazuje reprodukovať alebo akýmkoľvek spôsobom spodobňovať časti týchto webových stránok alebo tieto webové stránky ako celok bez predchádzajúceho písomného súhlasu Amundi CR.

Výhradne pre osobnú potrebu však môžete sťahovať alebo tlačiť webové stránky Amundi CR alebo ich časti za predpokladu, že neodstránite prípadné upozornenia týkajúce sa autorských práv či práv duševného vlastníctva.

Sťahovaním alebo akoukoľvek inou formou kopírovania softvéru alebo informácií poskytovaných na webových stránkach Amundi CR nezískavate žiadne práva vzťahujúce sa k takémuto softvéru alebo informáciám a nesmiete tieto webové stránky reprodukovať (celé ani sčasti), odovzdávať (elektronicky alebo inými spôsobmi), meniť alebo používať k verejným či obchodným účelom ani s použitím týchto webových stránok vytvárať webové odkazy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Amundi CR.

Názov „Amundi“ aj logo zodpovedajúce tomuto názvu sú registrovanými ochrannými známkami skupiny Amundi. Nesmiete reprodukovať, mazať, používať ani akýmkoľvek spôsobom meniť charakteristické znaky, ktoré sa objavujú na týchto webových stránkach.