Vysvetlenie energetického prechodu

Zaujíma vás náhrada fosílnych palív alebo rozvoj obnoviteľných technológií? Preskúmajte úlohu, ktorú zohráva energetický prechod.

Woman in yellow top with grey clouds in background

Prečo potrebujeme energetický prechod?

Energy Transition

Prečo potrebujeme energetický prechod?

Niet pochýb o tom, že sme si vedomí toho, že všetci ako globálna populácia čelíme bezprecedentným environmentálnym výzvam.

Tieto výzvy zhoršuje množstvo prvkov, ako sú prudko stúpajúce ceny ropy a plynu, zvyšujúce sa emisie skleníkových plynov a geopolitické problémy.

Výsledkom je, že nás to núti prehodnotiť, ako vyrábame a spotrebúvame energiu udržateľnejším spôsobom.

 

Aký je energetický prechod?

Energetická transformácia opisuje cestu k transformácii globálneho energetického sektora z tradičných zdrojov energie na nulové emisie uhlíka do druhej polovice tohto storočia.

Ide o odlišnú spotrebu energie a transformáciu našich výrobných modelov.

Každý by sa mal snažiť vyhnúť väčšiemu vplyvu na životné prostredie v spôsobe, akým vyrába energiu.

Aký je energetický prechod?

Man on skateboard with jacket over shoulder

Aké sú výhody energetického prechodu?

Dandelion seeds against blue sky
Ochrana klímy
Zníženie emisií môže potenciálne chrániť našu planétu pre ďalšie generácie.
Hand recharging car
Nové zdroje energie
Napríklad obnoviteľná energia by mohla byť lacnejším a stabilnejším zdrojom energie.
Woman on phone with blue sky in background
Energetická nezávislosť
Zníženie globálnej závislosti od malého počtu krajín s fosílnymi palivami v čase konfliktov.

Zmeňte svoje investície ešte dnes

Two people smiling in front of building with tablet

Zmeňte svoje investície ešte dnes

Či už chcete pomôcť transformovať ekonomiku alebo riešiť konkrétnu environmentálnu výzvu, máme pre vás riešenia zodpovedného investovania.

Energetická transformácia predstavuje potenciálne príležitosti na generovanie výnosov a zároveň hmatateľne prispieva k niektorým z najväčších výziev.

Zmeňte svoje investície a pomôžte urýchliť energetický prechod.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Amundi Asset Management S.A.S. a je k 14. máju 2024. Diverzifikácia nezaručuje zisk ani nechráni pred stratou. Názory vyjadrené v súvislosti s trhovými a ekonomickými trendmi sú názory autora a nie nevyhnutne Amundi Asset Management S.A.S. a môžu sa kedykoľvek zmeniť na základe trhových a iných podmienok a neexistuje žiadna záruka, že krajiny, trhy alebo sektory budú fungovať podľa očakávania. Na tieto názory by ste sa nemali spoliehať ako na investičné rady, bezpečnostné odporúčania alebo ako náznaky obchodovania s akýmkoľvek produktom Amundi. Tento materiál nepredstavuje ponuku ani výzvu na nákup alebo predaj akéhokoľvek cenného papiera, podielových listov alebo služieb. Investovanie zahŕňa riziká vrátane trhových, politických, likviditných a menových rizík. Minulá výkonnosť nie je zárukou ani ukazovateľom budúcich výsledkov.

Dátum prvého použitia: 1. júl 2024
ID dokumentu: 3578699

Marketingová komunikácia