AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND
ISIN: LU1882459511 - Dlhopisový
Ku dňu 01/12/2021
NAV AUM
68,00 EUR 871,55M EUR

Popis fondu

Fond ponúka investorom možnosť investovať do dlhopisov vydaných emitentami z rozvíjajúcich sa trhov v lokálnej mene. V základnom rozdelení sa dlhopisy z rozvíjajúcich sa trhov rozdeľujú na dlhopisy v lokálnej mene (lokálny dlh) a dlhopisy denominované v inej mene (externý dlh denominovaný v USD, EUR). Lokálne dlhopisy ponúkajú typicky vyššie zhodnotenie, je však potrebné počítať s rizikom oslabenia meny. Lokálny dlh má nízku koreláciu s ostatnými aktívami, avšak v porovnaní s externým dlhom má jeho cenový vývoj väčšie výkyvy. Investičný tím sa zameriava predovšetkým na lokálny dlh s nízkou duráciou, aby čo najviac obmedzil vplyv rizika z rastu lokálnych sadzieb.

Atraktívny mix rastu a výnosov, dodatočný potenciál z posilnenia domácej meny.

Prečo Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond ?

Dlhopisy v lokálnej mene ponúkajú typicky vyššie zhodnotenie ako dlhopisy denominované v USD / EUR, je však potrebné počítať s rizikom oslabenia meny.

V rámci investičného procesu sa zameriavame na nesúlad medzi vývojom rastu ekonomiky a vývojom politickej situácie

Disciplínovaný investičný proces, skúsený investičný tím s viac ako 20-ročnou praxou.

   

   

Cenník - číslo fondu Kontaktujte nás


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND

Popis fonduPodfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu a výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Podfond investuje do diverzifikovaného portfólia s krátkodobým investičným horizontom (zvyčajne 1 – 3 roky), dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov denominovaných v USD a iných menách krajín OECD alebo do dlhopisov, ktorých úverové riziko sa spája s rozvíjajúcimi sa trhmi. Celková expozícia voči menám rozvíjajúcich sa trhov nikdy nesmie prekročiť 25% aktív Podfondu.      "Z dlhodobého hľadiska patria dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov medzi aktíva s vysokým ziskovým potenciálom."     Prečo Amundi Funds Emerging Markets Short-Term Bond?Fond ponúka širokú diverzifikáciu v rámci skupiny dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov  - v portfóliu nájdeme napriklad brazílske, ruské, čínske, argentínske dlhopisy.Väčšina dlhopisov je denominovaná v USD. Dlhopisy v lokálnej mene môžu tvoriť maximálne 25 % portfólia, čo zaisťuje vyššiu stabilitu fondu.  Primárne zameranie na dlhopisy s dobou splatnosti 1 až 3 roky, čo indikuje nižšie úrokové riziko.    Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME

Popis fonduDlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom. Manažér fondu investuje do širokého spektra štátnych a  amerických firemných dlhopisov. Portfólio je mierne doplnené o európske dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín. V portfóliu nájdeme viac ako 1000 titulov, čo je veľmi silná obrana proti riziku prípadného bankrotu niektorej z firiem. Priemerný kreditný rating portfólia musí byť vždy v investičnom stupni (najhoršie BBB-).      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond
Trezor
Dlhopisový
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov investičného stupňa denominovaných v amerických dolároch. Podfond môže investovať až 20% svojích aktív do dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov neinvestičného stupňa. Podfond udržuje aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov trhu s pevnými príjmami, investuje do širokého spektra emitentov. HY dlhopisy patria z dlhodobého hľadiska v rámci dlhopisového spektra k najvýnosnejším.Prečo Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond?Široká diverzifikácia, portfólio obsahuje viac ako 300 dlhopisov.Ziskovosť vysoko úročených dlhopisov je pozitívne korelovaná so ziskami akciových trhov a na rozdiel od klasických štátnych dlhopisov nie je až tak závislá na výške úrokových sadzieb v ekonomike.Skúsený portfólio manažérsky tím s dĺžkou praxe viac ako 35 rokov. Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.