Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky k platbám a poplatkom, ohľadom úmrtí klienta, maloletých a právnických osôb a ostatné otázky.

najcastejsie_kladene_otazky_2_sk

OTÁZKY K PLATBÁM A POPLATKOM

1. Musím platiť na svoju zmluvu RYTMUS pravidelne, každý mesiac?

 • Nie, nie je povinnosťou klienta zasielať platby pravidelne, nie sú z toho vyvodené žiadne konsekvencie.

2. Prečo sa mi od Vás vracajú platby?

 • Vždy je potrebné si skontrolovať prevodný/trvalý príkaz. Platby sa obvykle vracajú pre zlú platobnú inštrukciu klienta (žiadny, prípadne zlý variabilný/špecifický symbol alebo nízku investíciu pre daný typ zmluvy).

3. Kde nájdem číslo bankového účtu, na ktorý mám platby posielať?

 • Všetky platobné údaje sa nachádzajú v cenníkoch pre jednotlivé typy zmlúv RYTMUS alebo AMUNDI INVEST na našej stránke www.amundi.sk.

4. Kam mám pri zahraničnej platbe uviesť variabilný symbol?

 •  V prípade zahraničnej platby sa variabilný symbol uvádza do identifikácie/referencie platby (nie do poznámky).

5. Platba bola poslaná správne, prečo ju stále nevidím pripísanú na zmluve?

 • Platby je možné pripísať až vtedy, ak je zmluva aktívna. Je preto potrebné si preveriť najmä aktuálny stav zmluvy.

6. Klient poslal platbu bez alebo s nesprávnym VS/ŠS, čo mám robiť?

 • Platby s evidentne neexistujúcim alebo žiadnym VS/ŠS sa vracajú automaticky späť tak, ako k nám boli zaslané na účet, z ktorého k nám prišli. Ak existuje možnosť, že VS patrí inej osobe, je potrebné kontaktovať administratívu SK na infosk@amundi.com .

OTÁZKY OHĽADOM ÚMRTIA KLIENTA

1. Ako postupovať pri úmrtí klienta?

 • Úmrtie klienta je potrebné oznámiť zaslaním úmrtného listu prostredníctvom e-mailu na infosk@amundi.com . Následne nás notár  (správca pozostalosti) požiada o podrobný výpis ku dňu úmrtia klienta, ktorý je následne podkladom k dedičskému konaniu.

2. Môže byť vo Vašej spoločnosti určená oprávnená osoba po smrti podielnika (klienta)?

 • Nie, nie je to možné. Oprávnená osoba po smrti podielnika u nás neexistuje, nakoľko zo zákona musia ísť všetky podiely na zmluve do dedičského konania.

3. Čo je potrebné pre vysporiadanie po dedičskom konaní?

 • 1. Dediči môžu požiadať o "Prechod a spätný odkup podielových listov" (cez rovnomenné tlačivo), ktoré musí byť overené + priložia platné, úradne overené ukončené dedičské konanie. Týmto úkonom sa prevedú podielové listy z našej spoločnosti na bankové účty dedičov podľa dedičského konania.
 • 2. Dediči môžu požiadať o "Prechod podielových listov" (cez rovnomenné tlačivo), ktoré musí byť overené + priložia platné, úradne overené ukončené dedičské konanie. Týmto úkonom prevedú podielové listy na ich zmluvy v našej spoločnosti.

MALOLETÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY

1.  Môže mať zmluvu i maloletý a čo k tomu potrebujem?

 • Áno, zmluva môže byť založená na dieťa (RYTMUS aj AMUNDI INVEST). Zmluvu môžu dieťaťu založiť iba zákonní zástupcovia alebo osoby určené súdnym rozhodnutím. Pre založenie potrebujete štandardnú zmluvu, tlačivo Zákonný zástupca a rodný list maloletého.

2. Čo je potrebné k odkupu maloletého?

 • Pre spätný odkup zo zmluvy maloletého klienta (osoby zbavenej svojprávnosti) môžete použiť formulár   Žiadosť o spätný odkup,  ktorého súčasťou sú informácie o Zákonných zástupcoch. Tento formulár nájdete  v časti Osobná zóna – Klienti maloleté osoby.

3. Môžu mať zmluvu založenú i právnické osoby a čo k tomu potrebujem?

 • Áno, zmluvu (RYTMUS aj AMUNDI INVEST) môžu mať založenú i právnické osoby, pričom potrebujete štandardné tlačivo zmluvy + tlačivo Oprávnený zástupca právnickej osoby + výpis z ORSR (resp. akýkoľvek ekvivalent zápisu danej spoločnosti) nie starší ako 3 mesiace a úradne overený. Právnická osoba sa nikdy nezakladá cez aplikáciu NEMO.

4. Ako viem urobiť odkup zo zmluvy právnickej osoby?

 • Odkup sa realizuje cez štandardné tlačivo Žiadosť o spätný odkup , pričom sa prikladá tlačivo Oprávnený zástupca právnickej osoby a výpis z ORSR (resp. akýkoľvek ekvivalent zápisu danej spoločnosti) nie starší ako 3 mesiace a úradne overený. Odkup právnickej osoby sa nikdy nerealizuje cez aplikáciu NEMO.

OSTATNÉ OTÁZKY

1. Môže si zmluvu klient založiť sám?

 • NIE, zmluvu musí klient zakladať vždy výhradne v spolupráci s niektorým z našich obchodných partnerov. Ich zoznam nájdete na našej stránke www.amundi.sk.

2. Môže si klient realizovať zmeny na zmluve sám?

 • Áno, väčšinu zmien na zmluve (tie, ktoré negenerujú pre klienta ďalší poplatok) si môže klient realizovať cez voľne dostupné tlačivá sám. V tomto prípade musí byť vždy podpis na tlačive úradne overený (notár, matrika).

3. Musia byť podpisy na tlačivách overené?

 • Áno, podpis na každom tlačive musí byť overený, a to úradne (notár, matrika) alebo finančným sprostredkovateľom.

4. Ako sa prihlásim do aplikácie Moje Amundi, ako získam heslo?

 • Aplikácia Moje Amundi je automaticky dostupná pre všetkých klientov po aktivácií zmluvy a registrácií e-mailu na zmluve. Nájdete ju na našej stránke www.amundi.sk. Naša spoločnosť žiadne heslá nezasiela, postup pre prihlásenie je pre každého klienta rovnaký. Je potrebné si zvoliť "Prvé prihlásenie", ako užívateľské meno uviesť registrovaný e-mail na zmluve a potvrdiť. Po potvrdení sa klientovi do registrovaného e-mailu automaticky vygeneruje heslo.

5. Dá sa zmeniť majiteľ zmluvy?

 • Nie, nedá. Zmena majiteľa zmluvy nie je možná, ale je možný prevod už zakúpených podielov z jedného klienta na iného, ktorý má u nás založenú zmluvu alebo mu bude zmluva pre tento účel založená.

6. Dá sa počas existencie zmluvy zmeniť typ poplatku?

 • Nie, nedá.

7. Kde nájdem aktuálne tlačivá a kontaktnú adresu?

     Všetky kontaktné údaje aj aktuálne tlačivá sú na našej stránke www.amundi.sk , v sekcii Osobná zóna/FORMULÁRE

8. Môžu byť tlačivá poslané aj prostredníctvom e-mailu?

 • Nie, naša spoločnosť musí spracúvať výlučne originály tlačív a podpisov. Jedinú výnimku robia tlačivá bez nutnosti podpisu klienta (OP, rodný list, úmrtný list).

9. Dá sa podpis na tlačivách overiť i u Vás na pobočke v Bratislave?

 • Nie, u nás na pobočke nemáme oprávnenie overovať podpisy klientov ani sprotredkovateľov.

10. Cez aké tlačivo viem odkúpiť peniaze na svoj účet a ako dlho to trvá?

 • Pre odkup slúži tlačivo "Žiadosť o spätný odkup", ktoré musí byť kompletne vypísané, overené a poslané poštou. Odkup trvá podľa obchodných podmienok 2 týždne, teda od nášho spracovania 10 pracovných dní.

11. Môže byť na zmluve splnomecnená osoba, prípadne viac a ako to môžem zrealizovať?

 • Áno, počas života majiteľa zmluvy môže byť na zmluve ľubovoľný počet splnomocnených osôb, ktoré môžu so zmluvou disponovať. Je to potrebné realizovať cez formulár "Plná moc", ktorý je voľne dostupný na stránke www.amundi.sk. Podpis zmocniteľa na formulári musí byť úradne overený.

12. Môžu si zmluvu založiť aj občania iných krajín ako SR? Ak áno, sú nejaké obmedzenia?

 • Vo všeobecnosti platí, že si zmluvu môžu založiť aj osoby s pobytom v inej krajine ako SR, pričom striktné obmedzenie sa týka občanov USA. Avšak taktiež existujú krajiny, pri ktorých je investovanie s obmedzením, a preto je vhodné v tomto prípade s konkrétnym prípadom radšej kontaktovať infosk@amundi.com.