V Amundi neustále zvyšujeme kvalitu investičných riešení, ktoré poskytujeme. Jednou z našich kľúčových oblastí rozvoja je zodpovedné investovanie, ktorého princípy sú zakotvené vo všetkých riešeniach, ktoré ponúkame viac ako 100 miliónom klientov na celom svete.

V nadväznosti na novú európsku legislatívu o zodpovednom investovaní (SFDR) sme začali zavádzať dodatočný investičný cieľ pre vybrané fondy Amundi Fund Solutions, ktorým je dosiahnuť lepšie výsledky podľa kritérií ESG v porovnaní s príslušným referenčným kritériom.

 
V prípade fondu Amundi Fund Solutions - Diversified Growth sme sa rozhodli zmeniť jeho názov na Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth, čo lepšie odráža vyššie uvedenú zmenu investičného cieľa. Zároveň sme pristúpili k úprave referenčnej hodnoty používanej na výpočet a monitorovanie relatívneho rizika.

Uvedené zmeny investičnej politiky sú účinné od 20. septembra 2021.
Ak s uvedenými zmenami nesúhlasíte, môžete prestúpiť do iného fondu alebo vykonať odkup za štandardných podmienok a v súlade so štatútom fondu.

Viac informácií nájdete v sekcii Oznámení pre akcionárov.