Vážení investori,

dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, týkajúcich sa fondu Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, pri ktorom bol od 1.3.2022 pozastavený výpočet NAV a súčasne bolo od tohto dátumu pozastavené vysporiadanie pokynov kvôli eskalácii krízy medzi Ukrajinou a Ruskom. Podrobné informácie nájdete v Oznámení investorom.

Aby mohlo dôjsť k obnoveniu vysporiadania pokynov, Predstavenstvo Amundi Funds rozhodlo o vytvorení samostatnej triedy fondu s názvom „SP“, do ktorej budú alokované ruské aktíva fondu. Každému existujúcemu investorovi budú pridelené podielové listy (akcie) triedy SP (denominované v EUR) tak, ako je detailne popísané v Oznámení investorom zo dňa 31.3.2023 .

Od 11.4.2023 dôjde k obnoveniu výpočtu NAV fondu a obnoveniu obchodovania s podielovými listami (akciami) fondu.

Od 11.5.2023 potom budú zmenené ciele a investičné zásady fondu a bude upravený názov fondu na: Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa. Cieľom zahrnutia vybraných afrických regiónov je ich potenciál podieľať sa na chystaných rozvojových plánoch Európskej únie. Tieto regióny ponúkajú napríklad lepšie podmienky pre tvorbu elektriny zo solárnych panelov, ktorú je možné použiť na výrobu zeleného vodíka a prispieť tak k plánu EÚ na vytvorenie trhu s vodíkom. Konkrétne Maroko a Alžírsko patria medzi štáty, kde majú vzniknúť projekty súvisiace s výrobou a transportom vodíka. Ďalej vybrané africké regióny ponúkajú možný zdroj kovov (napr. vanád, kobalt a chróm) používaných pri výrobe obnoviteľných zdrojov energie.

Vzhľadom k technickej náročnosti spracovania a pridelenia podielov (akcií) vyčlenenej triedy SP, dôjde na nevyhnutne nutnú dobu k pozastaveniu vysporiadania pokynov pri produktoch (portfóliách), ktorých súčasťou je fond Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, a to počnúc 11.4.2023.

Radi by sme vás uistili, že ak ste v minulosti vykonali odkúpenie podielových listov fondu, tento odkup bude spracovaný v priebehu apríla 2023. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na svojho finančného poradcu, alebo nás kontaktujte na emaile infosk@amundi.com.

Ďakujeme, že s nami investujete,
Vaše Amundi.