Zvýšenie ratingu je dobrým signálom pre súčasných aj potenciálnych investorov, ktorí hľadajú atraktívne zhodnotenie a vysokú likviditu v rámci krátkodobých investičných riešení v dolároch. Vyšší rating si fond zaslúžil vďaka vysokej úverovej kvalite podkladového portfólia a riadenia rizikovosti fondu. Amundi Funds Cash USD za posledných 12 mesiacov doručil investorom zhodnotenie 3,1 %*. Tempo zhodnotenia fondu zrýchlilo s rastom úrokových sadzieb. Od začiatku roka fond pripísal investorom zhodnotenie už +1,5 %* a výnosový potenciál fondu pre nasledujúcich 12 mesiacov sa pohybuje okolo 5 %*.

Fondy peňažného trhu všeobecne ponúkajú stabilné riešenie pre klientov, ktorí chcú investovať svoju prebytočnú voľnú hotovosť. Tieto fondy ponúkajú vysokú likviditu, čím poskytujú atraktívne riešenie v neistom prostredí a môžu poskytnúť ochranu pred volatilitou iných tried aktív.

* Minulá výkonnosť nie je zárukou výkonnosti budúcej. Údaje k 14/4/2023

Upozornenie:

Marketingové oznámenie. Tento dokument obsahuje informácie o fonde Amundi Cash USD, ISIN: LU0568621618. Manažérska spoločnosť fondu je Amundi. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím sa prosím zoznámte so Prospektom fondu a Kľúčovými informáciami pre investorov. Uvedené informácie nepredstavujú ponuku, poradenstvo, investičné odporúčania ani analýzu investičných príležitostí zo strany ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi. Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období. Pred investíciou by klient mal vykonať vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných konzekvencií bez toho, aby sa výlučne spoliehal na informácie v tomto dokumente. Cieľový trh jednotlivých produktov nemusí zodpovedať cieľovému trhu zákazníka a klient sa môže nachádzať ako mimo cieľového trhu, tak aj v negatívnom cieľovom trhu. Cieľový trh je možné vyhodnotiť až na základe informácií poskytnutých zákazníkom distribútorovi produktu. Hodnota investície a príjem z nej, môže stúpať aj klesať a nie sú zaručené ako návratnosť investovanej čiastky, tak ani prípadné vyplatenie dividendy. Pri dividendových triedach rozhodne alebo nerozhodne o vyplatení dividendy za príslušné obdobie predstavenstvo, a to s prihliadnutím na výsledky hospodárenia fondu. Výnos u cudzomenových investičných nástrojov môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy od osobných pomerov zákazníka a môže sa meniť. Úplné názvy podielových fondov, detailný prehľad výkonnosti, informácie o rizikách, vrátane rizík vyplývajúcich zo zamerania na private equity investície, a ďalšie informácie sú zverejnené v slovenskom (Amundi AM) alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.sk v Prospektoch fondov či Oznámeniach kľúčových informácií. Bližšie informácie získate na infosk@amundi.com alebo www.amundi.sk. Uvedené informácie reflektujú názor Amundi, sú považované za spoľahlivé, avšak nie je garantovaná ich úplnosť, presnosť alebo platnosť. Žiadna zo spoločností zo skupiny Amundi neprijímajú žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto materiáli. Uvedené spoločnosti nie je možné volať akýmkoľvek spôsobom na zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu uskutočnenú na základe informácií uvedených v tomto materiáli. Informácie uvedené v tomto materiáli nebudú kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo rozširované medzi tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu ani medzi subjektmi v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali registráciu ktorejkoľvek spoločnosti zo skupiny Amundi alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tieto materiály neboli schválené regulátorom finančného trhu. Tieto materiály nie sú určené americkým osobám a nie sú zamýšľané pre zoznámenie alebo použitie akoukoľvek osobou, či už sa jedná o kvalifikovaného investora, alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorých zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali. Informácie sú platné ku dňu 14.04.2023.