Do 8. novembra 2023 upisujeme nový fond - Amundi Fund Solutions Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028, ktorý nadväzuje na predchádzajúce úspešné tranže dlhopisových fondov Buy & Watch. Fondy Buy & Watch uľahčujú investorom nájsť príležitosti na dlhopisovom trhu, koncept vznikol už v roku 1986. Pevne daný investičný horizont, aktívna správa a dôkladný výber dlhopisov, to sú hlavné charakteristiky stále obľúbenejšieho investičného konceptu Buy & Watch. V porovnaní s nákupom jedného dlhopisu alebo dlhopisového fondu ponúkajú Buy & Watch fondy to najlepšie z oboch svetov, či už ide o splatnosť, očakávaný výnos alebo likviditu.

Charakteristiky fondu

Medzi kľúčové charakteristiky AFS Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 patrí:

- Investície na 5 rokov (splatnosť v novembri 2028)
- Viac ako 70 starostlivo vybraných primárne európskych dlhopisov s vysokým výnosom (High Income)
- Aktuálny očakávaný ročný výnos 6,1 %*
- Priaznivý daňový režim otvoreného podielového fondu a dôkladné riadenie rizika investície

* Očakávaný celkový čistý výnos 34,6 % (výnos pre eurovú triedu k 28. 8. 2023) za dobu 5 rokov, čo zodpovedá výnosu 6,1 % p. a. = 7,29 % (hrubý výnos v EUR) – 1,17 % (celkové náklady fondu). Celkový výnos je kalkulovaný cez zložené úročenie ročného výnosu p. a. Klienti by mali vziať do úvahy aj prípadné straty súvisiace s možným nesplatením dlhopisov z dôvodu neuplatnenia call opcie na niektorých pozíciách v portfóliu (nedôjde k predpokladanému predčasnému splateniu dlhopisu) alebo z dôvodu úpadku emitenta. Tieto straty manažér fondu odhaduje vo výške maximálne 1,21 % ročne. Indikovaný výnos vychádza z očakávaných výnosov dlhopisov, pri ktorých je predpoklad, že budú nakúpené a držané v portfóliu fondu do splatnosti. Predložený scenár je odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti o tom, ako sa hodnota tejto investície mení, a/alebo aktuálnych trhových podmienok a nie je presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho si investíciu/ produkt ponecháte. Očakávaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.