Vážení investori,

dovoľujeme si informovať o reklasifikácii vybraných Amundi fondov podľa SFDR z článku 9 na článok 8. Zmena bola prijatá na základe vyhodnotenia vplyvu nových úprav v oblasti regulácie udržateľných investícií. Vzhľadom na spresňovanie výkladov tejto regulácie, kedy podľa článku SFDR 9 musia všetky podkladové aktíva týchto fondov* spĺňať definíciu udržateľnej investície, sme sa rozhodli nižšie uvedené fondy reklasifikovať zo SFDR článku 9 na článok 8. Táto zmena nemá žiadne dopady na investičnú stratégiu fondov a súčasnú skladbu portfólia.

Kompletné informácie nájdete v Oznámení v prílohe.

*mimo inštrumentov potrebných pre riadenie likvidity a zaistenie

Vaše Amundi