Predstavenstvo spoločnosti Amundi si vás dovoľuje informovať o nasledujúcich zmenách: Dňa 18. decembra 2019 Európska rada a Európsky parlament oznámili, že bola dosiahnutá dohoda o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 zo dňa 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v odvetví finančných služieb („nariadenie o zverejňovaní informácií“). Cieľom nariadenia o zverejňovaní informácií je vytvoriť celoeurópsky rámec pre uľahčenie udržateľných investícií a poskytnúť harmonizovaný prístup, čo sa týka informácií súvisiacich s udržateľnosťou zverejňovaných investorom v rámci finančného odvetvia v Európskom hospodárskom priestore.

Prehľad fondov, ktorých sa nariadenie týka je v prílohe.