Predstavenstvo spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. schválilo dňa 15.7.2020 nové znenie týchto dokumentov:

1) Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania

2) Informácie pre zákazníkov pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania

3) Informácie pre zákazníkov pre obhospodarovanie

Aktualizáciu sme využili aj k spresneniu niektorých pasáží, a to aj s ohľadom na ľahšiu zrozumiteľnosť textu. Nižšie si dovoľujeme zdôrazniť niektoré zásadnejšie zmeny v dokumentácii.

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania

  • Spresnili sme naše procesy týkajúce sa overovania pokynov klientov a stanovenia transakčných cien
  • Rozšírili sme prílohu A v znení týkajúcom sa Zakázaného investora. Novo považujeme za Zakázaných investorov aj osoby s daňovým domicilom mimo EÚ, resp. EHP, a to predovšetkým z daňových dôvodov. V tejto súvislosti upozorňujeme klientov na riziko zrážkovej dane (zaistenie dane).

Informácie pre zákazníkov pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania

  • Upravili sme informácie týkajúce sa prístupu klientov k výpisom z ich účtu
  • Doplnili sme informácie o ETF fondoch (fondy obchodované na burze) a zvláštne poučenie o ETF a Indexových fondoch a rizikách spojených s investíciami do týchto fondov
  • Upravili sme článok 6 o evidencii a ochrane majetku klientov (a náväzne aj článok 15)
  • Novo sme upravili článok 15 týkajúci sa pravidiel pre vykonávanie pokynov a doplnili tabuľku prevodných miest
  • Informácie pre zákazníkov pre obhospodarovanie Iba drobné jazykové korekcie.

Nová dokumentácia nadobúda účinnosť týmto spôsobom:

V prípade Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania a Informácií pre zákazníkov nadobúdajú tieto dokumenty účinnosť dňa 1.8.2020. V prípade zmlúv a dodatkov spísaných pred týmto dátumom nadobúdajú Všeobecné obchodné podmienky účinnosť dňa 1.10.2020.

V prípade Informácií pre zákazníkov pre obhospodarovanie nadobúda tento dokument účinnosť dňa 1.8.2020.

Detaily v sekcii Dokumentácia k produktom.