AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (C)

ISIN: LU1941681956 - Zmiešaný
Ku dňu 22/10/2021
NAV AUM
109,56 EUR 1336,12M EUR

Predstavenie fondu (2:32 minúty)

Fond kombinuje dlhopisy aj akcie, s dôrazom na nízké kolísanie hodnoty investície. Výber investícií je postavený na dôkladnej analýze nielen finančných ukazovateľov (silná pozícia, atraktívne ocenenie, udržateľnosť ziskov…), ale aj prísnych kritérií ESG – hodnotenie dopadov na životné prostredie (E – enviromental), spoločenských dopadov (S – social) a dopadov z hľadiska riadenia spoločnosti (G – governance).

Spoločnosti, ktoré si môžu dovoliť dosahovať prísne kritériá ESG musia byť dostatočne finančne silné a často diktujú trendy vo svojich odvetviach.

Čo je dôležité, tieto investície zároveň pomáhajú zlepšovať naše prostredie a náš svet. Vo fonde tak nenájdeme zbrojný priemysel, alkohol či tabakové produkty, ani spoločnosti s kontroverzným vedením, využívajúcim nekalé praktiky, detskú prácu alebo porušujúcim ľudské práva, ani spoločnosti, ktoré postupne ničia životné prostredie. Fond dosahuje najvyššie hodnotenie 5 hviezd od Morningstar.

Keď investujete do fondu Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, investujete do spoločností, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť.

 

Prečo Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future?

Široký, diverzifikovaný investičný záber zahŕňajúci investičné príležitosti po celom svete.

Investuje do firiem a štátov, ktoré si môžu dovoliť plniť prísne ESG kritéria a pozitívne ovplyvňovať náš budúci svet.

Portfólio obsahuje spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojej oblasti a môžu dosahovať nadpriemerné zisky. 

  

  Cenník - číslo fondu   Leták fondu Kontaktujte nás


Profil rizika a výnosu (SRRI)
Nižšie riziko Vyššie riziko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Typicky nižší výnos Typicky vyšší výnos

Detailné produktové informácie

Naše produkty

Puzzle 1
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS PROTECT 90

Popis fonduKde nájsť výkonnosť v dnešnej dobe nízkych úrokových sadzieb, ekonomických a politických neistôt? A to s garanciou ochrany finančných prostriedkov a minimalizáciou strát? Fond Amundi Protect 90 ponúka oboje. Fond využíva výhody aktívnej a flexibilnej správy a ponúka investorom prístup k maximám dostupných investičných príležitostí.   Zmiešaný fond s aktívnou správou a 90% garanciou1 majetku od Amundi     Prečo Amundi Funds Protect 90?Široká diverzifikácia a nižšie riziko, 1 fond = široká škála aktív90% garancia Amundi, č. 1 v správe finančných aktív v EurópeAko ochrániť a zhodnotiť svoj majetok? Fondom s trvalou ochranou majetku!1 garantujeme, že hodnota investície nikdy nepoklesne pod úroveň 90 % najvyššej dosiahnutej hodnoty, čistej hodnoty aktív (kurzu podielového fondu)Cenník - číslo fonduKontaktujte násObnovená garantovaná hodnota

Zobraziť fond
165492928-kompass-large-large
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME

Popis fonduZmiešaný fond so širokým spektrom globálnych aktív od akcií, cez komodity, realitné fondy až po dlhopisy. Fond je zameraný prevažne na aktíva v eurách, ale môže časť svojich aktív investovať aj do cenných papierov v iných menách za predpokladu, že sú zaistené späť do EUR.Cieľom fondu je vyplácať pravidelný dlhodobý stabilný príjem z dividend za súčasnej minimalizácie rizika kolísania investície. Dividendový cieľ je stanovený vždy na začiatok roka. Pre rok 2019 bol stanovený na 3%.Investorom, ktorí dávajú prednosť 100% reinvestícii dividendy do fondu, ponúkame aj reinvestičnú triedu (ktorá nevypláca dividendu) v EUR alebo USD.Triedy vyplácajúce dividendu sú v názve označené písmenom D - (D). Medzi tieto triedy patria nasledujúce:AMUNDI FUNDS II - EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A - EUR - QD    O vyplatení dividendy za príslušný rok rozhoduje manažér fondu s ohľadom na výsledky hospodárenia fondu. Za podmienok uvedených v štatúte fondu manažér nesmie rozhodnúť o vyplatení dividendy. Výsledná vyplatená dividenda môže byť nižšia, ale aj vyššia ako bol stanovený cieľ.Široká škála aktív a pravidelný príjem zo získaných dividend.     Prečo AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME?Stabilný výnos a pravidelný príjem až 3% ročne.Široké spektrum svetových aktív od akcií, cez komodity až po dlhopisy.Kvalitné akcie, udržateľnosť dividendy a nízka volatilita.   Cenník - číslo fonduKontaktujte násLeták - Dividendové fondy

Zobraziť fond
Puzzle 1
Zmiešaný
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET

Popis fonduPodfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do akcií a s akciami súvisiacich nástrojov, nástrojov peňažného trhu, dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov vrátane konvertibilných dlhopisov, dlhopisov s pripojenými opčnými listami a vklady na žiadosť s maximálnou dobou viazanosti 12 mesiacov.Podfond môže tiež investovať až 15% svojich aktív do nástrojov spojených s komoditami.      Cenník - číslo fonduKontaktujte nás

Zobraziť fond

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.