Nová dokumentácia a informácie pre zákazníkov

17. júl 2019

SK, Aktuality

1. Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky

2. Informácie pre zákazníkov pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky

Hlavným dôvodom k aktualizácii dokumentov bolo spojenie rodín fondov Amundi Funds II a Amundi Funds. Aktualizáciu sme využili k spresneniu niektorých pasáží, a to i s ohľadom na ľahšiu zrozumiteľnosť textu.

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky

V súvislosti s uvedením nových produktov Spoločnosti sme vložili nové ustanovenia definujúce (i) Klientsky účet Spoločnosti a naviazanú evidenciu peňažných prostriedkov klientov, (ii) upozornenie, že tento Klientsky účet nie je obvykle úročený a (iii) tiež mechanizmus rozpočítavania prípadných výnosov z Klientskeho účtu.

Vzhľadom k Vašim otázkam sme vložili upozornenie na daňové dôsledky výmen podielov.

Snažíme sa navzájom komunikovať pomocou prostriedkov modernej techniky, a preto sme vložili upozornenie na niektoré riziká, ktoré e-mailová komunikácia prináša; s tým súvisí aj Vaša povinnosť informovať nás o zmene e-mailovej adresy. Upozorňujeme, že dokumenty/informácie sú považované za doručené okamihom, kedy ich odosielame.

V Prílohe A sme pozmenili režim tzv. "Zakázaného investora z USA".

Informácie pre zákazníkov pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky

Tu sme vykonali zmeny najmä v súvislosti so spojením rodín Amundi Funds II a Amundi Funds, zmenami v registroch a prevodných miestach.

Do dokumentu sme vložili novú prílohu objasňujúcu niektoré všeobecné riziká investovania. Vložili sme tiež výslovné varovanie týkajúce sa úverového rizika, ktoré je spojené s uložením klientskych peňazí na Klientskom účte Spoločnosti.

Upravili sme ustanovenia týkajúce sa FATCA a CRS, tak ako sú vykladané v rámci skupiny Amundi.

Nová dokumentácia nadobúda účinnosť týmto spôsobom:

V prípade Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky a Informácií pre zákazníkov nadobúdajú tieto dokumenty účinnosť dňa 15.7.2019. V prípade Zmlúv a dodatkov spísaných pred týmto dátumom nadobúdajú Všeobecné obchodné podmienky účinnosť dňa 1.9.2019.