Investujte s nami pre lepší svet

31. august 2021

Zmena klímy nemusí byť len hrozbou, ale aj veľkou investičnou príležitosťou. Spoločnosti a krajiny na celom svete investujú a v nasledujúcich desaťročiach budú investovať miliardy dolárov do dosiahnutia uhlíkovej neutrality a zmeny energetického mixu. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebných veľa inovácií. Bill Gates, spoluzakladateľ technologickej spoločnosti Microsoft, ktorý má v portfóliu fondu jednu z hlavných pozícií, to povedal na stretnutí európskych ministrov v Bruseli:

Dekarbonizácia svetového hospodárstva je najväčšou príležitosťou pre inovácie, akú kedy svet videl.1

Bill Gates, spoluzakladateľ technologickej spoločnosti Microsoft

  
Investíciou do fondu CPR Climate Action Fund podporíte spoločnosti, ktoré vedú boj proti zmene klímy, a budete sa podieľať na vývoji ich akcií. Správca fondu vyberá do portfólia priaznivo hodnotené akcie spoločností, ktoré sa verejne zaviazali prijať aktívne opatrenia a znížiť emisie uhlíka. Investície sa uskutočňujú bez obmedzení na všetkých trhoch a vo všetkých sektoroch. Portfólio zahŕňa napríklad akcie IT spoločností, bánk, ako aj priemyselných podnikov, ktoré deklarovali prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. 

Zmena klímy sa týka nás všetkých

Zmena klímy sa týka nás všetkých. Každý rok sa do atmosféry v dôsledku ľudskej činnosti dostane 51 miliárd ton skleníkových plynov. Skleníkové plyny zachytávajú teplo a život na Zemi sa stáva ťažším, teplota sa zvyšuje. Skleníkové plyny z atmosféry nemiznú, zostávajú tam, štvrtina z nich tam bude aj za 10 000 rokov, preto je nevyhnutné nielen znížiť emisie, ale ich úplne zastaviť. Najväčšie ekonomiky (USA, EÚ, Čína) sa zaviazali k uhlíkovej neutralite do konca roku 2050, Čína do roku 2060. Mnohé spoločnosti v súkromnom sektore majú ešte ambicióznejšie ciele, ako napríklad Microsoft, ktorý je tiež v portfóliu fondu CPR Climate Action .*

Tento technologický gigant a prevádzkovateľ mnohých dátových centier je jednou z najaktívnejších spoločností v boji proti klimatickým zmenám. Spoločnosť Microsoft už v roku 2012 dosiahla uhlíkovú neutralitu, ale jej dlhodobé plány sú ešte ambicióznejšie. Do roku 2025 chce získavať všetku elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, najneskôr do roku 2030 chce mať negatívne emisie oxidu uhličitého a do roku 2050 plánuje odstrániť všetok oxid uhličitý, ktorý kedy vypustil do atmosféry. V praxi to znamená, že plánuje odčerpať viac oxidu uhličitého, ako vypustí.

Pokrok, inovácie a zodpovednosť sú charakteristické aj pre ostatné spoločnosti v portfóliu CPR Climate Action .

 

*Od 24. augusta 2021 môže správca portfólia meniť zloženie fondu podľa aktuálnych trhových podmienok. Aktuálne zloženie nájdete vždy v mesačnom komentári.

 

1Zdroj: Komisia a partnerstvo Breakthrough Energy Catalyst, Európska komisia - tlačová správa, 2. júna 2021, Brusel.

Upozornenie: Toto oznámenie by sa nemalo považovať za ponuku, radu, odporúčanie alebo analýzu investičných príležitostí. Minulá alebo očakávaná výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti. Investovanie je spojené s rizikom. Pred investovaním by si klienti mali vykonať vlastnú analýzu rizík. Hodnota investície môže kolísať a nie je možné zaručiť návratnosť investovanej sumy. Úplné názvy podielových fondov, údaje o výkonnosti, informácie o rizikách atď. sú zverejnené v slovenskom (Amundi CR) alebo anglickom jazyku (Amundi AM) na www.amundi.sk v štatútoch fondov a v oznámeniach s kľúčovými informáciami a v ďalších dokumentoch. Tento fond nemusí zodpovedať cieľovému trhu adresáta komunikácie. Tieto informácie odrážajú názor spoločnosti Amundi a považujú sa za spoľahlivé, ale nie je zaručené, že sú úplné, presné alebo platné. Toto oznámenie nie je určené pre osoby z USA. 

Ďalšie novinky