Spracovanie osobných údajov pre klientov

V skupine Amundi garantujeme vysoký štandard ochrany a bezpečného nakladania s osobnými údajmi. Ochranu osobných údajov považujeme za našu kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi nakladáme vždy výhradne v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie GDPR“) a príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky a Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu a spracúvanie osobných údajov.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť jasné informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, k akým účelom ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, ako dlho ich uchovávame a aké sú vaše individuálne práva v oblasti ochrany údajov.

Spracúvanie osobných údajov – info pre klientov Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Dokument na stiahnutie

Zoznam prevádzkovateľov Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Dokument na stiahnutie

Všetky výpisy z Vašich účtov sú k dispozícii na stránkách Amundi . Informáciu o tom, že sme Vám výpis tu uložili, obdŕžate e-mailom. Výpisy budú dostupné po dobu najmenej 24 mesiacov odo dňa ich sprístupnenie. V prípade, že po uplynutí tejto doby budete mať záujem o nahliadnutie do výpisu, ktorý už nebude dostupný, máte možnosť vyžiadať si jeho zaslanie e-mailom prostredníctvom bezplatných liniek alebo ho môžete získať prostredníctvom aplikácie moje Amundi . V oboch prípadoch bude výpis zaslaný e-mailom, pričom týmto upozorňujeme na nezabezpečenosť údajov doručovaných e-mailom.